PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  november 2017  |  volgende »

Maandag 6 november 2017 Nieuws uit de gemeente

Dankstond woensdag 1 november
 
Op de eerste woensdag in de maand november houden we traditiegetrouw een dankstond voor gewas en arbeid. God komt immers alle lof en dank toe voor ons leven, voor heel ons bestaan. Ds. P. Stam uit Katwijk aan Zee hoopt die avond voor te gaan; eerder dit jaar was hij ook al eens in ons midden. De kerkdienst begint ’s avonds om half 8.
 
 
Bijbelkring
 
De laatste keer dat we als Bijbelkring in 2017 bijeen hopen te zijn, is op woensdag 22 november, om 2 uur in de Blokhut. We gaan verder met 1 Joh. 5; in het boekje is dat vanaf blz. 100.
 
 
Terugblik dienst Jong en Oud 1 okt.
 
Een goed voorbereide en mooie dienst mocht het zijn, die eerste oktober. Ds. E.J. van Katwijk uit Nederhorst den Berg ging voor en deed dat op een innemende, sympathieke wijze. Fijn dat er aardig wat kinderen waren; sommigen hadden hun kleinkinderen meegenomen! Na afloop was het nog een tijdlang gezellig napraten in De Blokhut. Dank ook nogmaals aan de leden van de jonge(re)-damesgesprekskring! Samen met de predikant hebben zij deze dienst voor Jong en Oud gestalte gegeven.
 
 
Avonddienst zondag 5 november
 
Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkeraden van hervomd ’s-Graveland en Kortenhoef, zal er op D.V. zondagavond 5 november een extra dienst gehouden worden, te beginnen om half 8 in de hervormde kerk van Kortenhoef. Prof. dr G. Van den Brink hoopt ook ditmaal bij ons voor te gaan. Nadere aanbeveling is nauwelijks nodig!!
Na afloop drinken we nog koffie in De Blokhut. We hopen velen te mogen begroeten en samen onder het Woord te zijn. Dat is altijd verrijkend.
 
 
Gedenken gemeenteleden zondag 26 november
 
Op de laatste zondag van Advent, zondag 26 november dit jaar, willen wij  hen gedenken, die ons in het voorbije kerkelijk jaar in de gemeente ontvallen zijn. Maar niet uit Gods bewarende hand.
Naaste familieleden krijgen hiervan nog persoonlijk bericht.
 
 
Avondgebed van Maarten Luther (1483 – 1546)
 
Deze KSSK verschijnt op of rond 31 oktober, Hervormingsdag. Dit jaar is het de dag waarop het precies 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aansloeg op de deur van de slotkapel te Wittenberg (Duitsland). Deze daad wordt tegenwoordig beschouwd als het begin van wat later de Reformatie is gaan heten. Een afscheiding of losmaking van de RK kerk was zeker niet de opzet van Luther geweest; wel wilde hij missstanden aan de kaak stellen, en oproepen tot het hervormen van de kerk in zijn tijd. 
Na de nodige verwikkelingen werd Luther op pauselijk gezag geëxcommuniceerd, buiten het geheel van de kerk gezet. Er kwamen her en der protestantse gemeenten en kerken, in binnen- en buitenland. Ook onze kerk in Kortenhoef ging na enige tijd over van de RK mis naar de protestantse eredienst, en een predikant ging voortaan daarin voor.
In Nederland hebben we vooral de invloed van die andere grote reformator ondergaan: Johannes Calvijn (1509-1564). Omdat dit jaar alle aandacht speciaal naar Luther is uitgegaan, wil ik hieronder zijn avondgebed afdrukken; dit is ook te vinden in ons Liedboek, bij Gezang 384, een avondlied.
 
 
Blijf bij ons, Heer, wanneer het avond wordt
Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

 
Terugblik op gemeente-avond 18 oktober
 
Op woensdag 18 oktober was er onze gemeente-avond. Voor het eerste gedeelte hadden we ook de hervormde gemeente ’s-Graveland uitgenodigd. Het verloop van de avond was iets anders dan gedacht, omdat de spreker namens het JNF (Joods Nationaal Fonds) niet gekomen is. Later bleek dat hij zich een dag vergist had, hetgeen hem heel erg speet.
Saskia Luijer heeft ons wat verteld over haar al gemaakte fietsreizen voor Plan Nederland, naar Vietnam en Zambia, en over haar aanstaande reis naar Nicaragua. Bij de sponsoring van deze projecten zijn onze beide gemeentes betrokken.
Zelf heb ik al improviserend een en ander over het JNF meegedeeld.
Na de zeer geanimeerde koffiepauze was er voor de Kortenhoefse broeders en zusters gelegenheid vragen te stellen over onze eigen gemeentelijke aangelegenheden.
Al met al toch een goede avond mocht het zo zijn, omlijst door gezang en gebed.
 
 
Groet
 
Ook nu breng ik U en jullie allen een heel hartelijke groet over, in het bijzonder ook aan hen die het om welke reden ook, moeilijk hebben. Moge God U in alles nabij zijn en sterken. 
 
Ds. J. Berkhout
 
 
Maandelijkse Maaltijd
 
Woensdag 8 november hopen wij weer bijeen te komen voor de gezamenlijke maaltijd
U bent welkom vanaf half zes in de Blokhut achter de kerk.
Aanmelden voor deelname kan tot maandag 6 november 12.00 uur bij mevrouw Wil van Woudenberg, Tel 035-6563096 of per mail
 
 
Kindernevendienst
 
De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.
 
 
Koffiedrinken
 
Op zondag 5 november en zondag 3 december is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.
 
 
Gesprekskring
 
De gesprekskring komt op 6 november weer bij elkaar onder leiding van Ds. Evert jan van Katwijk. Het begint om 19.45 uur en wordt gehouden bij Joyce Hagen, Wilhelminahof 15
 
 
Diaconie Collectes
 
Voor het jaar 2017 zijn er een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maand oktober:
 
Op zondag 5 november is de opbrengst van de collecte voor de Najaarszendingscollecte:
De eerste week van november is het najaarszendingsweek. De kerken besteden speciale aandacht in de collectes aan de zending. Zending [ Het verspreiden van het christelijk geloof in een andere
cultuur]. De motivatie hiervoor gaat terug op de Grote Opdracht die Jezus Christus aan zijn dicipelen gaf voordat hij opsteeg naar de hemel. De term zending wordt met name gebruikt in de Protestantse kerk en de term missie in de Rooms - Katholieke en Orthodoxe kerken.
 
Op zondagmorgen 5 november collecteren wij voor Kerk in Actie / Zending met als doel: Theologie doceren in China.
Dit wordt gedaan door het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong. Dit instituur leidt zo'n 300 studenten uit diverse landen op tot predikant of theologisch docent en rust daarnaast leken toe. De studenten komen uit China en andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en
Indonesië.
 

 
 
De gezamelijke avonddienst op 5 november voor Kortenhoef en s'-Graveland heeft als bestemming de "zendingscommissie" De gemeenteleden van beide kerken werken hierin samen.
Het doel van de zendingscommisie is het zelfde doel als vorig jaar, namelijk "Avonturiers in Mali" dit wordt uitgevoerd door de CAMA in West- Afrika. Camba is een christelijk samenwerkingsverband van honderden mensen op alle continenten van de wereld. Er wordt in meer dan 75 landen meegewerkt aan [ theologisch ] onderwijs, medisch werk, projecten voor opbouw van kerken.
De kernwaarde dat God om mensen geeft motiveert hen daarbij tot actie. In Mali worden vele projecten uitgevoerd. Dat doen zij in nauwe samenwerking met de lokale Afrikaanse kerk en jongeren. U kunt hierbij denken aan het delen van kennis en het bieden van water- en energievoorzieningen, radio-uitzendingen , educatie en argrarischwerk.
 
Op zondag 12 november is de bestemming van de collecte voor Kerk in Actie / Binnenlandsdiaconaat.
Het binnenlandsdiaconaat heeft als doel de vluchtelingkinderen in Nederland. Het dagelijks leven van vluchtelingkinderen die opgroeien in een asielzoekerscentum is vaak heel onzeker. Regelmatig moeten zij verhuizen. Deze kinderen hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum ook nog eens veel te verwerken. Dagelijks hebben zij verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen. Kerk in Actie staat op de bres voor deze kinderen.
Zo organiseert Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingenkinderen, recreatieve- en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuel rechtshulp of juridische bijstand maken zij mogelijk.
 
Miranda Pos
 
 
Wij feliciteren de jarigen
 
Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:
 
04 november   Mw. M. de Kloet - de Groot
                         Moleneind 68
                         1241 NK  Kortenhoef
                        
09 november   Mw. A. Driessen - Hermsen
                         Bergseweg 14
                         3633 AK  Vreeland
                        
14 november   Mw. W.E. van der Velden - Timmermans
                         A. Smeerdijkgaarde 42
                         1241 AW  Kortenhoef
                        
18 november   Mw. M.H. Jansen - van Dijk
                         Oranjeweg 100
                         1241 XV  Kortenhoef
                        
18 november   Mw. N. de Kloet van Rooijen
                         W. Pauwstraat 24
                         1241 BZ  Kortenhoef
                        
22 november   Mw. P. Luijer - Zeinstra
                         Kerklaan 59
                         1241 CK  Kortenhoef
                        
22 november   Mw. M.N. Borst - de Haan
                         Emmaweg 12
                         1241 LE  Kortenhoef
                        
26 november   Dhr. H.J. Luijer
                         Zandheuvel 14
                         1241 JP  Kortenhoef
 
 
Roosters
 
Organisten:
1 november         Pim de Ruig
5 november         Jan de Vries
5 november         ??
12 november       Pim de Ruig
19 november       Johan Haaksma
26 november       Pim de Ruig
 
Kinderoppas- en nevendienst:
5 november         Joyce Hagen
12 november       Mirjam Kippschuill
19 november       Esther Luijer
26 november       Mirjam Kippschuill
 
 
Heel de gemeente
 
Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan ds. Berkhout (of via een kerkenraadslid), tel. 6214383. Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!
 
 
Adressen:
 
Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Kortenhoefsedijk 54
1241 LP Kortenhoef
Tel 035-6561415
 
Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef,
Kortenhoefsedijk 54, 1241 LP Kortenhoef
              
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef,
Utrechtseweg 26 - 28
1213 TT Hilversum
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bert Penninga
Penningmeester
Telefoon 0650288090
 
Scriba:
De heer C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl
 
 

lees meer ยป

 


 

Zondag
datum en tijdstip 26-11-2017 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.