PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Nieuws uit de gemeente
« vorige  |  september 2017  |  volgende »
-------------------

Woensdag 6 september 2017 Nieuws uit de gemeente

wie wij meeleven

 
We noemen hier ons mede-gemeentelid de heer R.C. Pos, P.J.C. Gabriëlgaarde 91. In het voorjaar werd duidelijk dat zijn gezondheidsklachten samenhangen met de ernstige spierziekte ALS. Dit was uiteraard een heftig bericht.
We bidden U de nabijheid van God toe bij Wie wij altijd een toevlucht mogen zoeken. Hij sterke en bemoedige U (en Uw naaste familie) op de moeilijke weg die U te gaan hebt. Dat U rust en vrede mag ontvangen.
 
De heer J. Boerhout verblijft sedert half mei in Woondienstencentrum De Boomberg, Vaartweg 42, 1217 SV Hilversum. Kamer 2-05A. Waarschijnlijk zal hij daar ook blijven en dus niet meer terugkeren naar Kortenhoef. Gelukkig heeft mijnheer Boerhout toch ook daar wel zijn draai wat gevonden. Dat Uw geloof U geestelijk staande mag houden en steeds dicht bij de Here God.
 
Onze gedachten en gebeden zijn bij de familie Van Woudenberg. Hans’ dochter Margreet moet zware kuren ondergaan. Haar weg is moeilijk, en zo is ‘t ook voor hen die om haar heen staan. God sta U en jullie allen bij: Margreet allereerst en verder allen, die bij haar horen en met hun liefde en steun de last voor haar wat proberen te verlichten. We hopen intens dat de ziekte nog tot stilstand kan worden gebracht.
 
We zijn blij dat de heup-operatie van onze voorzitster van de diakonie, mevrouw M. de Beus-Vermeulen (Marijke), geslaagd is. Na enige weken van herstel in Hilversum, mag zij nu weer genieten van het thuis zijn. Mede dankzij de goede zorgen van haar man Pim, gaat het steeds wat verder vooruit, en dat stemt dankbaar. Fijn dat je alweer her en der aanwezig kon zijn!
 
Ook zijn we dankbaar met mevrouw Schouten-van Prattenburg. Na alle schrik en onzekerheid begin juli, is zij er weer wonderlijk goed bovenop gekomen. Lof aan God!
 
Verhuisd
 
De heer W. J.S. van den Hoek is deze zomer verhuisd van Veenstaete naar Verzorgingstehuis Westerheide, Sparrenlaan 26, 1213 SP te Hilversum. We wensen U daar nog een heel goede tijd toe, onder de hoede en zegen van God.
 
Huwelijksjubileum
 
Het echtpaar Riemers-Mur, J.F. van Heumenhof 37, mocht op 28 augustus gedenken alweer 55 jaar getrouwd te zijn. Vanaf ook deze plaats feliciteren we U beiden van harte met dit mooie jubileum. Het stemt U dankbaar jegens God, Die U over U gewaakt heeft en waakt. Dat U nog menigmaal samen Uw trouwdag mag beleven en vieren, samen ook met kinderen, klein- en achterkleinkinderen!
 
Bijbelkring
 
Woensdag 27 september hopen we weer onze Bijbelkring te hebben, vanaf 2 uur in De Blokhut. Meestal beginnen we pas in oktober maar de eerste woensdagen in die maand komen wat minder goed uit. Waarschijnlijk zal de tweede bijeenkomst op woensdag 25 oktober zijn. Dat overleggen we 27/9 nog met elkaar.
Mochten er onder U zijn die graag met ons groepje van ongeveer 10 mensen willen meedoen: wees welkom! Wel graag tijdig een berichtje daarover aan mij, tel. 6214383.
We vervolgen onze gesprekken aan de hand van ons boekje over 1 Johannes. We starten nu bij 1 Joh. 4 vers 7, zie boekje vanaf blz. 84. Graag dit 5e hoofdstuk van het boekje uitlezen, tot en met dus blz. 94.
We zien uit naar weer boeiende en inspirerende gedachtewisselingen en we bidden dat het mag leiden tot opbouw en versterking van ons geloof en van de onderlinge band.
 
Terugblik op gemeentemiddag
 
Zaterdag 26 augustus waren zo’n 40 gemeenteleden samengekomen in een fleurige Blokhut en de aangebouwde partytent. Een paar heel gezellige uurtjes mochten we daar met elkaar hebben, terwijl we royaal voorzien werden van thee, koffie, een koekje, een glas wijn met een zoutje enz.
Bijzonder leuk was het dat ook een aantal jongeren in ons midden was, waarbij een speciale vermelding verdient de vertederende Sofia Kippschull van nog maar anderhalf jaar! Niet alleen haar ouders Mirjam en Thomas, haar grootouders en verdere familie genoten van haar onbevangenheid en levensvreugde; dat ontging ook de anderen niet en bracht menige glimlach op het gezicht.
Daarnaast was het fijn dat ds E.J. van Katwijk uit Nederhorst den Berg onze gast was. Binnenkort hoopt hij bij ons voor te gaan, zie een bericht daarover iets verderop.
Tegen het einde van de middag werd een heerlijk koud en warm buffet afkomstig van het Wapen van Ankeveen voor ons gebracht. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt!
En zo konden we terugzien op een geslaagde middag/avond die mede mogelijk werd gemaakt door de inzet en inspanning van een aantal mensen achter de schermen. Ook jullie reuze bedankt!
 
De Rommelmarkt moet nog plaatsvinden, terwijl ik de copij in orde maak, dus daarover meer in een volgend nummer van de KSSK.
 
Dienst voor Jong en Oud 1 oktober
 
Op D.V. zondag 1 oktober zal er weer een Dienst voor Jong en Oud zijn in onze kerk. Ditmaal hoopt ds E.J. van Katwijk uit Nederhorst den Berg de dienst te leiden. Ds Van Katwijk trekt al een paar jaar op met de ‘damesgroep’ bestaande uit zo’n tien jongere vrouwen uit onze gemeente. Op gezette tijden hebben zij avonden waarop gezelligheid en bezinning hand in hand gaan.
Waarschijnlijk zal er een koor/muziekgroep medewerking verlenen aan de dienst op 1 oktober. We hopen op een fijne dienst, met alle leeftijden goed vertegenwoordigd.
 
Belijdeniscatechese
 
Graag wijs ik op de mogelijkheid om een aantal keer deze winter samen te komen ter voorbereiding op het doen van openbare belijdenis van het geloof. Leeftijd is daarbij niet zo belangrijk, wel het verlangen om een eens ontvangen doop met een hartelijk en welgemeend ‘ja’ nu zelf te beantwoorden en te beamen. Indien er nog geen doop eerder was bediend, kan dat alsnog, direct volgend op het doen van belijdenis.
Wie over dit alles meer informatie zou willen, verzoek ik mij dat deze maand, september, te laten weten, tel. 6214383. Dan bekijken we samen wanneer we (met een groepje) bij elkaar zullen komen. Deelname aan deze gesprekken betekent overigens geen verplichting tot het doen van openbare geloofsbelijdenis!
 
De ‘gewone’ catechisatie zal gegeven worden door ds. G.J. van Meijeren te ’s-Graveland, zie elders in deze KSSK. Zeer aanbevolen.
 
Gift
 
Van een gemeentelid ontving ik E. 10,- alvast als bijdrage voor de opbrengst van de op 2 september te houden Rommelmarkt. Hartelijk dank daarvoor.
 
Vooraankondiging gemeente-avond wo. 18 oktober
 
Op woensdag 18 oktober willen we graag weer een gemeente-avond houden. Voor de pauze zal een presentatie gegeven worden door iemand van het Joods Nationaal Fonds (hiervoor hebben we eerder dit jaar gecollecteerd en met de opbrengst zeven bomen kunnen schenken aan een woud in Israel).
De tweede helft van de avond is gereserveerd voor het reilen en zeilen van onze gemeente: informatie wordt gegeven en er is gelegenheid tot vragen stellen.
In het volgende kerkblad zal op deze avond worden teruggekomen, met verdere details. Houdt U/houden jullie 18/10 alvast vrij in de agenda!
 
Groet
 
Als dit blad uitkomt, zullen in onze regio ook de scholen weer beginnen. Eerst is er natuurlijk nog de gezelligheid én drukte op de Kortenhoefsedijk zaterdag, inclusief alle bedrijvigheid op en rond ons kerkelijk erf. Maar dan gaat ’t voor menigeen toch echt weer beginnen: school, studie. Veel goede zin en inspiratie gewenst! Hopelijk ligt er voor iedereen een plezierig en succesvol school/studiejaar weggelegd.
Als gemeente zullen we eveneens merken dat langzaam maar zeker de zomer weer aan het voorbijgaan is en we weer aan een nieuw ‘winterseizoen’ zijn toegekomen. God zegene ieder van ons op de plaats waar we gesteld zijn; God zegene het werk van onze handen, van ons hoofd, niet in de laatste plaats ook ons gebed. Dat het alles tot eer van onze Hemelse Vader mag zijn en tot heil van elkaar.
 
Met een hartelijke groet,
 
Ds. J. Berkhout.
 
 
Uit de gemeente:

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen in de vorm kaarten, bloemen en bezoekjes , bij ons 60 jarige huwelijksjubileum. Fijn dat er zoveel mensen met ons meegeleefd hebben.
 
Hartelijke groeten van Marijke en Piet Langenberg
 
 
Collecten kerkrentmeesters

 
Opbrengsten van de collectes voor de kerk
Mei            € 266,95
Juni            € 194,45
Juli             € 258,15
Augustus   € 236,65
Totaal        € 956,20
 
Hartelijk dank voor uw gaven.
Bert Penninga
 
 
Diaconie Collectes

 
Voor het jaar 2017 zijn er een aantal nieuwe bestemmingen gekozen voor de goede doelen, hieronder vertel ik u meer over de doelen van de collectes in de komende maanden september en oktober:
 
Op 17 september is de bestemming van de collecte voor: Kerk in Actie [ Vredesweek }.
Op deze zondg vraagt Kerk in Actie aandacht voor organisaties, die zich met steun van de Protestantse Kerk onvermoeibaar inzetten voor de vrede, zowel in Nederland als in het buitenland. Vredesweek is een week van bezinning en actie die jaarlijks in de week van 21 september valt.
De door de Verenigde Naties uitgeroepen Dag van de Vrede.
 
De Vredesweek wordt georganiseerd door PAX en vindt plaats sinds 1967. De Vredesweek heeft ieder jaar een thema dat samenhangt met actuele vraagstukken. In de jaren 70 en 80 waren dit het [kern] wapenvraagstuk en Oost-Westconflict. In 1977 ging de beroemde campagne van start:" Help de kernwapens de wereld uit", om te beginnen in Nederland.
 
Het Thema van 2017 is De kracht van de verbeelding , in tijd van groeiende verdeeldheid doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding. De Protestantse Kerk steunt het werk van PAX die dit jaar aandacht vraagt voor het vredeswerk van OLena Hantsyak in Oekraïne, men wil 75 mensen opleiden en trainen om geweldloos en met liefde en begrip het gesprek te leiden tussen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ook in Nederland zijn de verschillen tussen mensen met een verschillende culturele en religieuze achtergrond voelbaar. Op landelijk niveau is er gesprek, maar het is belangrijk dat mensen op lokaal niveau, met elkaar in contact komen.Daarvoor zet het overlegorgaan Joden, christenen en moslims zich in met steun van de Protestantse Kerk.
 
 
Op zondag 24 september is de bestemming van de collecte voor: Bijbelgenootschap NBG.
Het Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichterbij en zegt ; Onze missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel. In oktober 2016 werd gevierd dat de Bijbel door de Nederlandse bevolking was verkozen tot het "belangrijkste boek" Met de publiekscampagne "jij wordt genoemd in het belangrijkste boek" werd de Bijbel in kranten op social media en met billboards op treinstation onder de aandacht gebracht.
 
De bijbel gaat over ons allemaal. Vanuit dat uitgangspunt werkt de NBG in 2017 door aan de missie om de Bijbel dichtbij te brengen. Want "wie genoemd wordt" moet het boek ook kunnen lezen. En hoopt dat de vertalingen, betaalbare bijbels en achtergrondinformatie eraan bijdragen dat mensen ervaren dat ze genoemd en gedragen worden.
 
 
De collecte van 1 oktober heeft de bestemming: Kerk in Actie / Kerk en Israël.
Zondag 1 oktober is het Israëlzondag. In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Israëlzondag geeft gestalte aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël en gebed voor het volk Israël.
 
Israëlzondag valt vanaf 1950 op een vaste zondag, namelijk de eerste zondag van oktober. Hiervoor is gekozen omdat in deze periode de grote feesten in het Jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, en Loofhutten. Met de opbrengst van de collecte wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk in Nes Ammim, de international christelijke gemeenschap gesteund. In dit dorp wil men het vertrouwen tussen joden en christenen vergroten.
 
In Nederland steunen wij met deze collecte het werk van OJEC een organisatie die ervoor zorgt dat het gesprek tussen Joden en christenen in ons eigen land gevoerd wordt.
Miranda Pos.
 
 
Rommelmarkt 2017

 
De rommelmarkt van afgelopen zaterdag heeft een bedrag opgebracht van € 2.010,=
 
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor de inspanningen die er zijn geleverd.
Wij hebben met elkaar een hele mooie dag beleefd en met deze opbrengst kunnen wij allemaal dankbaar terug kijken op dit mooie resultaat.
Een bijzonder woord van dank aan Den Hertog koffie die de koffiemachine en de koffie belangeloos beschikbaar heeft gesteld en wat voor een groot deel ook dit mooie totaal resultaat duidelijk heeft beïnvloed
Nogmaals dank van de kerkenraad aan allen voor de medewerking.
 
Namens de kerkenraad
Jan van Corteveen
Voorzitter
 
 
 
 
Gesprekskring

 
De gesprekskring komt op 11 september weer bij elkaar onder leiding van Ds. Evert jan van Katwijk. Het begint om 19.45 uur en wordt gehouden bij Saskia Luijer, Julianaweg 14
 
 
Kindernevendienst

 
De kindernevendienst is voor alle groepen van de basisschool.
 
 
Koffiedrinken

 
Op zondag 1 oktober is er koffiedrinken na de dienst in de blokhut achter de kerk.
U bent uiteraard van harte welkom.
 
 
Wij feliciteren de jarigen

 
Namens de gemeente zullen door dames van de bloemendienst bloemen worden bezorgd bij de volgende gemeente leden:
 
09 september Mw. N.G. Wingelaar - Bos
                       J.H. Valkenburglaan 26
                       1241 BM  Kortenhoef
                                                                                              
25 september Mw. H.W. Voorn - Ambachtsheer
                       J.F. van Heumenhof 18
                       1241 DK  Kortenhoef
                                                                                              
04 oktober      Dhr. G. den Hertog
                       Zuidsingel 79                                
                       1241 EK  Kortenhoef
 
 
Roosters

 
Organisten:
10 sept            Pim de Ruig
17 sept            Anne Duyf
24 sept            Johan Haaksma
1 okt                Pim de Ruig
 
Kinderoppas- en nevendienst:
10 sept            Esther de Haan
17 sept            Joyce Hagen
24 sept            Mirjam Kippschuill
1 okt                Esther Luijer en Saskia Luijer
 
 
Heel de gemeente

 
Denken we als gemeente – in onze gebeden en zo mogelijk met  woord en daad – aan die broeders en zusters die met ziekte of andere moeiten te kampen hebben.
En bij ziekenhuisopname, thuiskomst daaruit, en dergelijke, graag een bericht aan ds. Berkhout (of via een kerkenraadslid), tel. 6214383. Dus ook als er reden tot vreugde is, een geboorte, een bepaald jubileum enz!
 
 
Adressen:

 
Diaconie:
Contact gegevens:
M. Pos
Kortenhoefsedijk 54
1241 LP Kortenhoef
Tel 035-6561415
 
Bankre­kening Rabobank:      
NL95 RABO 0118 5569 83
Hervormde Gemeente te Korten­hoef,
Kortenhoefsedijk 54, 1241 LP Kortenhoef
              
 
Kerkrentmeesters:
Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL96 INGB 0000 8401 55
ten name van:
Hervormde Ge­meen­te te Kortenhoef,
Utrechtseweg 26 - 28
1213 TT Hilversum
   
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met de waarden van
20 bonnen x  € 0,50    =   € 10,00  per vel
20 bonnen x  € 1,00    =   € 20,00  per vel
U kunt bestellen door het geld over te maken op bankrekening
NL96 INGB 0000 8401 55 tnv Hervormde Gemeente Kortenhoef
Onder vermelding van “collectebonnen”
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bert Penninga
Penningmeester
Telefoon 0650288090
 
Scriba:
De heer C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
 
Internet:
www.hervormdegemeentekortenhoef.nl
 

 


 

Zondag
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.