PKN
Hervormde Gemeente Kortenhoef
 
Meditatie Meditatie

Meditatie        
 
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Joh. 3: 17 
 
Het is bijna niet te geloven maar waar: een schilderij van de geniale en veelzijdige Leonardo da Vinci (1452-1519), is onlangs op een veiling in New York verkocht voor het astronomische bedrag van, omgerekend, zo’n 340 miljoen euro (exclusief nog de veilingkosten!). De onbekende koper bezit daarmee het duurste schilderij ter wereld.
Da Vinci kennen wij misschien als schilder vooral van zijn beroemde werk: ‘Het Laatste Avondmaal’ en nog meer van de ‘Mona Lisa’: het portret van een jonge vrouw met de wat mysterieuze glimlach. Het hangt in het Louvre museum in Parijs. Het schilderij dat onlangs in andere handen is overgegaan, draagt de naam ‘Salvator Mundi’. Dat is: Redder der wereld. Afgebeeld zien we Jezus Christus (Wie anders!). In Zijn linkerhand heeft hij een bol van glas die de wereldbol beduidt; met Zijn opgeheven rechterhand maakt hij een zegenend gebaar.
Redder der wereld – een terechte benaming van de Here Jezus. Je denkt dan al snel aan wat bij voorbeeld Johannes de Doper sprak, wijzend op Jezus: ‘Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt’.  (Joh. 1: 29). Johannes is degene op wie in de aanstaande Adventstijd weer het nodige licht mag vallen; licht dat nog onnavolgbaar omstraald zal worden door het Licht der wereld Zelf: Jezus, de Zoon van God, Redder en Heiland.
We denken ook aan de tekst die deels boven de meditatie staat afgedrukt, Joh. 3: 16-17 ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.’
Keren we terug naar dat mega dure schilderij van Leonardo da Vinci. Het kan verkeren, want 12 jaar geleden verwisselde dit vijfhonderd jaar oude portret voor nog maar, omgerekend, ruim 8000 euro van eigenaar! Aan de echtheid van het werk werd toen nog behoorlijk getwijfeld, vandaar de relatief zo bescheiden opbrengst. In de jaren daarna is door nieuw onderzoek vastgesteld dat het wel degelijk om een origineel werk van de grote meester Da Vinci gaat; en zoals dat met een authentiek bevonden Van Gogh of Rembrandt evenzo gaat (om maar even onze Nederlandse trots te noemen), dan vliegt de prijs met reuzesprongen omhoog. En zo bleek dat nu dus ook te gebeuren, nog veel meer zelfs dan voorafgaande aan de veiling gedacht werd en verwacht.
Nu kunnen we ons blijven verbazen over een soort verdwazing als je zo onwaarschijnlijk veel over hebt om een dergelijk schilderij te kopen. Wat koop je dan uiteindelijk precies? De stille hoop dat dit kunstobject bij een volgende verkoop nóg meer zal opleveren, zodat het een goede belegging is geweest?! We weten niet wie onlangs de langste adem had (lees: de best gevulde beurs) bij het bieden op Salvator Mundi. Dus we kunnen slechts gissen naar zijn of haar motieven. Maar wat ik wel weet is dit: het Evangelie leert ons juist dat de Redder van de wereld, helemaal niet te koop is! Zelfs niet voor een paar honderd miljoen.
Hij Die de Salvator Mundi is, de Redder der wereld, keert het precies óm. Niet wij – en dan alleen nog de zeer vermogende bovenlaag – kan Hem ‘kopen’; nee, Hij, Jezus, is het juist Die óns koopt, vrijkoopt van onze schuld-  en zondenlast. Jezus heeft daar de allerhoogste prijs voor betaald: de prijs die Zijn leven was. Voor ons die van God volkomen waren afgedwaald, heeft Hij Die zonder enige zonde was, in onze plaats geboet en ons met Zijn lijden en sterven vrijgekocht en met God verzoend. Ja, Hij is werkelijk de Redder van de wereld. Allereerst van elk mensenkind dat zich bekeert; zijn of haar zonden berouwvol belijdt en haar of zijn leven aan Hem toevertrouwt. Dan zal het niet verloren gaan maar in Zijn zondaarsliefde voorgoed geborgen zijn.
En ook is Hij de Redder van de wereld in bredere zin: dankzij Zijn volkomen offer op Golgotha gebracht, en de bekrachtiging daarvan op de Paasmorgen door Zijn hemelse Vader, is er ook vaste hoop en verwachting voor deze wereld. Wie bij Christus horen en zich aan Hem voor nu en straks vertrouwend hebben overgegeven, wacht een ongekende toekomst, ongekend maar toch niet geheel ónbekend. Al het oude zal zijn voorbij gegaan en we mogen wonen in het nieuwe Jeruzalem, in een stad met gouden straten en parelen poorten. Een stad met muren gebouwd van diamant enzovoorts (Openb. 21) En wie zal dat betalen? Het is gratis!! Het is genade! Jezus heeft alles al voor óns betaald, dat wat in feite volstrekt onbetaalbaar is.
Dat is het ongelooflijke maar tegelijk meest waardevolle wat we mogen ontvangen, oneindig waardevoller en waardevaster ook dan welk schilderij ooit. De ware Salvator Mundi, de enige onbetwijfelbaar echte Redder der wereld, is Gods geliefde Zoon, ter wille van ons behoud en die van de wereld, tot ons neergekomen van alzo hoge. Dit immense cadeau is louter genade, kost niets, maar mag in gelovige overgave dankbaar ontvangen en aanvaard worden. En dan zijn we rijk, waarlijk rijk in en door Jezus Christus, Die gisteren en heden Dezelfde is en tot in eeuwigheid.
 
Ds. J. Berkhout
 
 
 

 
Meditatie Meditatie

Meditatie    

 
1 Sam. 16: 23       ,,, nam David de citer en speelde; dat schonk Saul verlichting …  (lezen 1 Sam. 16: 14-23)
 
We leven in een tijd en samenleving die voor een groot deel God vaarwel heeft gezegd, God niet meer nodig denkt te hebben, het zélf wel af kan, en zo vrijer en gelukkiger meent te zijn. En juist zó een gevangene van zichzelf wordt. Al is het zeker positief te noemen, dat er nu net een kabinet is aangetreden waarin de christelijke stem beslist ook vertegenwoordigd is en te horen zal zijn; het besef dat er een Allerhoogste is, de Koning der Koningen Die ons leven leidt en bestuurt; het besef dat we leven en mogen leven in afhankelijkheid van Hem.
Koning Saul over wie het in de hierboven afgedrukte Bijbelpassage gaat, is hier echter het voorbeeld van een mens, die eigen heer en meester wil zijn, onafhankelijk van wie dan ook. En niet meer met God wil rekenen.
Dat kan nooit goed gaan, zoals Saul ook ondervinden moet. Onvrede en rusteloosheid worden zijn deel.
Hoevelen vergaat het in wezen niet als Saul? Mondige mensen, ja, maar van bínnen ziet het er wel anders uit … onzeker, en angstig, zonder doel en uitzicht, zo leven ze hun leven, los(geraakt) van God.
Velen voelen zich opgejaagd, moeten presteren en aan allerlei (vermeende) verwachtingen voldoen, zijn niet tevreden, raken psychisch vroeg of laat in de knoop. Welke keuzes moet je maken? Je leeft maar één keer en na je dood is er niets meer … Het moet nú en het moet zo optimaal mogelijk. En de concurrentie is moordend vaak. Menigeen raakt overspannen, wordt depressief, krijgt een burn-out … Een rustpunt, een onwankelbare zekerheid en fundament en een toekomstperspectief-voorbij-dit-leven, ontbréken. Bij vele jongeren net zo goed als bij menig oudere.
Gelukkig voor koning Saul staat hij er niet helemaal alléen voor met zijn narigheid. Zijn hovelingen krijgen met hem te doen en willen hem helpen als hij zo in de put zit. Muziek moet de koning weer wat opmonteren. Muziek kan op een mens immers een kalmerende werking hebben. Dat hebt U misschien zelf ook wel ervaren.
Zo komt dan David op het toneel, een jongeman nog maar. Achter die harpspelende herdersjongen-van-huis-uit, wiens spel de koning wil meevoeren naar de wijde verten van Gods genade, mogen wij Chrístus zien staan, Davids verre nazaat.  Hij kwam in de wereld om ons werkelijk los te maken, te bevrijden van de gebondenheid en rusteloosheid, waarin wij door ons eigen toedoen terecht gekomen zijn. Jezus is met ontferming bewogen over ons, opgejaagde en vermoeide en zondige mensen. Hij laat in Zijn Woord het heil horen dat onze verlossing bevat. Hij is Zelf het heil. Voor nu en later, tijd en eeuwigheid.
Het harpspel van David werkt kalmerend op de koning. Even valt er een lichtstraal in zijn leven. ‘Dat schonk Saul verlichting, hij voelde zich beter’ zegt de tekst. Even, tijdelijk. Niet meer. Tot het opnieuw verkeerd met hem gaat.
Het échte geneesmiddel – de terugkeer tot God, de verootmoediging – wil Saul niet. De koning heeft zichzélf te lief. Want bekering betekent bukken voor God. Je aan Hem overgeven, voor Hem capituleren; je hoofd buigen. Een Ander op de eerste plaats stellen. Berouwvol je schuld belijden.
Daarom verkiest hij de gemakkelijke verlichting en symptoombestrijding boven de genezing. De structurele onrust en onvrede worden hooguit even verdoofd, maar zeker niet weggenomen. Ook in het verdere van zijn leven blijkt er geen wezenlijke toewending tot God meer te zijn. (De Here Jezus kende hij uiteraard nog niet; het was nog ruim 1000 jaar voordat God in deze Mens vanuit de hoge op aarde kwam.)
Vergaat het niet véel mensen als Saul? Op allerlei manieren zoeken zij/wij? verademing en afleiding. Op zich is dat niet verkeerd. Maar het wordt ánders als je daarmee een leegte, een pijn als het ware verdóoft, als je de pijn daarover ontwijkt. Zonder dat je eens echt stilstaat, en je afvraagt waar je nou eigenlijk mee bezig bent, ja, waartoe je op aarde bent.
Wérkelijk geholpen zijn we alleen – wij levend alweer 2000 jaar ná Christus’ geboorte en rondwandeling op aarde - als Jezus Christus, Davidszoon, Zoon van God, in ons leven komt. We mogen bidden dat de Heilige Geest ons geloof in het hart geeft en een ons willen toevertrouwen aan de Heiland. Híj alleen kan ons genezen, Jezus Christus. En Híj schenkt verlossing en bevrijding aan wie op Hem leert hopen. Elke keer weer laat Hij de nodiging uitgaan:
Komt tot Mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal U rust geven, Mth. 11: 28.
We horen Hem toch wel roepen? Of willen wij ons, net als Saul, handhaven tegen Gods roepstem in?
En afgelopen zondag werd deze roepstem in onze gemeente nog verstérkt door het sacrament van het H. Avondmaal. Daar mochten en mogen we niet alleen hóren maar zelfs ook próeven van Zijn eindeloze goedheid en vergeving! Alleen zó kunnen we, temidden van alle aardse beroering, de vrede ontvangen die alle verstand te boven gaat, de zin van ons leven vinden en rust voor onze ziel.
 
Ds. J. Berkhout
 
 
 

 
 

Zondag
datum en tijdstip 21-01-2018 om 9.30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.